Vedtægter

 Vedtægter SejlklubbenForside

§ 1 Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Aalborg Sejlklub (A. S.). Hjemsted er Aalborg Kommune.

Klubbens stander er mørkeblå med gul eller forgyldt A.S. og derunder tre gule eller forgyldte bølgelinjer. Klubbens emblem består af en mørkeblå oval indeholdende øverst en krone, derunder bogstaverne A.S. og nederst tre bølgelinjer.

§2 Klubbens formål


Klubbens formål er at fremme sejlsporten og at styrke sammenholdet mellem medlemmerne, hvilket søges opnået bl.a. ved:

 • at tilvejebringe gode vand- og landpladser,
 • at udbrede kendskabet til sø-sikkerhed blandt medlemmerne,
 • at uddanne ungdommen i sejlsport og sø-sikkerhed
 • at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder og andre.

§ 3 Medlemskab af organisationer og foreninger

Klubben er medlem af

 • Dansk Sejlunion og dermed af Dansk Idrætsforbund og er undergivet disse organisationers vedtægter og bestemmelser.
 • SIFA.
 • Frihavnsordningen
 • Danske Tursejlere
 • ANF (Aalborg Nørresundby Fritidshavne)

§ 4 Optagelse af medlemmer
Klubben består af:

 • Aktive medlemmer, der er fartøjsejere samt deres ægtefælle eller samlever.
 • Aktive medlemmer i øvrigt, der ønsker at støtte klubben og være medbestemmende om klubbens forhold.
 • Passive medlemmer, der ikke deltager aktivt, men gennem et mindre kontingent ønsker at støtte klubben.
 • Juniormedlemmer (medlemmer mellem 8 og 17 år). Optagelse af medlemmer under 18 år kræver samtykke fra forældre/værge.
 • Ungdomsmedlemmer (18 – 25 år)
 • Handicapmedlemmer
 • Gæstemedlemmer (kan kun tegnes for ét år ad gangen)
 • Studerende med gyldig studiekort
 • Æresmedlemmer, der udnævnes af bestyrelsen. Udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie og har samme rettigheder som aktive medlemmer.

For at kunne optages som medlem skal ansøgeren udfylde et ansøgningsskema samt betale et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Ethvert medlem tildeles et fortløbende medlemsnummer, således at et medlem, der er indmeldt senere end et andet medlem, altid har højere medlemsnummer.

I tilfælde af et medlems død kan eventuel ægtefælle eller samlever bibeholde medlemsnummer og samme rettigheder, som afdøde havde opnået i henhold til vedtægterne.

§ 5 Kontingent / Pladsleje
Kontingent til sejlklubben godkendes for et år ad gangen på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves helårligt forud.

Hvis et medlem undlader at betale kontingent eller pladsleje inden fastsat frist, skal vedkommende have tilsendt en rykkerskrivelse, som kan pålægges et gebyr, der er fastsat af bestyrelsen.

Er der herefter ikke betalt kontingent eller vandpladsleje efter senest 14 dage, betragtes medlemmet som udmeldt og retten til evt. vandplads og landplads fortabes.

Rykkegebyr fastsættes af bestyrelsen.

Et medlem, der er udelukket på grund af restance, kan ikke optages på ny som medlem, før medlemmet har betalt sin restance til klubben

Ethvert medlem har pligt til at sikre, at klubben er bekendt med medlemmets aktuelle adresse, telefonnummer samt e-mail adresse.

§ 6 Udmeldelse / eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens administration senest 1. marts.

Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Det pågældende medlem skal have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Når en sådan beslutning er truffet af bestyrelsen, underrettes den pågældende ved anbefalet brev og opfordres samtidigt til at udmelde sig af klubben.

Sker denne udmeldelse ikke inden 10 dage, bekendtgøres eksklusionen ved opslag i klubhuset. Eksklusionen træder i kraft fra den dag, opslaget er sket.

Det ekskluderede medlem har ret til at anke afgørelsen på førstkommende ordinære generalforsamling, men har i øvrigt ikke adgang til klubben i perioden indtil denne generalforsamling. Såfremt bestyrelsens beslutning om eksklusion ikke godkendes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen, er eksklusionen af det pågældende medlem ophævet.
§ 7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, varsles med mindst 6 ugers varsel pr. e-mail, på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset.

Indkaldelse til generalforsamling er tilgængelig på klubbens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse. Indkaldelsen indeholder dagsorden, skriftlige beretninger, indkomne forslag samt klubbens regnskab for det forløbne og budget for det indeværende år.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Stemmeret har aktive medlemmer, og ægtefælle eller samlever med én stemme tilsammen, denne stemmeret kan udøves af begge ægtefæller eller samlevere,

æresmedlemmer, ungdomsmedlemmer, studiemedlemmer og handicapmedlemmer over 18 år

Stemmeret forudsætter, at medlemmet ikke er i restance, og at medlemskabet har bestået i mindst tre måneder forud for generalforsamlingen.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt fra et andet medlem. Et medlem kan kun medbringe en fuldmagt fra et andet medlem. Fuldmagterne afleveres til dirigenten inden der stemmes.

Medlemmer, der har stemmeret ifølge vedtægterne og som ikke har momspligtig vandplads eller landplads til fartøj i Marina Fjordparken, har ikke stemmeret til havnerelaterede forslag.

§ 8 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det indeværende år.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende år.
 7. Valg af formand (lige år).
 8. Valg af kasserer (ulige år)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 12. Eventuelt.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes via e-mail, med opslag på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, indkomne forslag og eventuel uddybning af forslagene.

§ 10 Generalforsamlingernes ledelse mv.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, undtagelser dog jf. §§ 6, 22 og 23. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.

På begæring fra mindst ét stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Der tages referat af generalforsamlingen, som godkendes af dirigenten.

§ 11 Bestyrelsen
Bestyrelsen skal varetage medlemmernes interesser og repræsentere klubben i alle forhold. Dens beslutninger og handlinger forpligter klubben.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, inkl. formand og kasserer, valgt for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Skriftlig afstemning finder sted, når der er flere kandidater, end der skal vælges. Bestyrelsen vælges blandt klubbens aktive medlemmer, og således at mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne er fartøjsejere med vandplads.

Kun den ene part i et fælles medlemskab (ægtefælle eller samlever) kan vælges til bestyrelsen i samme periode.

Bestyrelsen afgår skiftevis med 4 og 5 medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Intet bestyrelsesmedlem har stemmeret i sager, der direkte angår vedkommende selv.

§ 12 Bestyrelsens konstituering og forretningsorden

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og fartøjsinspektør. Øvrige bestyrelsesposter fordeles efter opgaver. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden og udarbejder detaljerede funktionsbeskrivelser for de enkelte bestyrelsesmedlemmer og de nedsatte udvalg. Bestyrelsen udfærdiger regler for udvalgene. Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst én gang hver anden måned. Bestyrelsesmøderne indkaldes ifølge forretningsorden.

Bestyrelsen udfærdiger et havnereglement for de fartøjer, der har vandplads og/ eller landplads i Aalborg Sejlklubs område.

§ 13 Tegning af klubben

Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Kun Bestyrelsesmedlemmer kan indgå aftaler, der er bindende for klubben og kun inden for deres definerede ansvarsområde.

Bindingen skal ligge inden for budgetrammen i funktionsperioden.

§ 14 Formanden

Formanden indkalder til alle generalforsamlinger og ordinære bestyrelsesmøder.

Han/hun repræsenterer klubben udadtil og er klubbens repræsentant i retslige forhold.

Formanden uddelegerer og koordinerer bestyrelsens arbejde.

§ 15 Næstformanden

Næstformanden overtager formandens funktioner, når han/hun har forfald

§ 16 Sekretær

Sekretæren tager referat af alle møder i bestyrelsen og sørger for, at referaterne udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer senest 8 dage efter mødets afholdelse.

Sekretæren tager ligeledes referat på generalforsamlingen og samler alle referater i klubbens arkiv.

Referater lægges på klubbens hjemmeside.

§ 17 Kassereren, regnskab og revision

Kassererens ansvarsområde er klubbens økonomi herunder medlemslisten, årsregnskab og budgetter, betaling af anviste regninger, prisliste for havnedriften og klubdriften, opkrævning i henhold til bestyrelsens prisliste samt indberetninger til Aalborg Kommune og Dansk Sejlunion.

Revisorerne reviderer regnskabet og giver kassereren lejlighed til at ytre sig om revisionsanmærkninger, inden disse med regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Årsregnskabet vedhæftet indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kassereren udarbejder i samråd med den øvrige bestyrelse klubbens budget.

§ 18 Fartøjsinspektør

Fartøjsinspektøren har ansvaret for at der udarbejdes en plan over fartøjsejernes vandpladser.

Planen skal være tilgængelig senest 1. april.

Klubbens medlemmer skal følge fartøjsinspektørens anvisninger, der gives på baggrund af havnereglementer

§ 19 Klubbens midler

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse og afvikling af lån over 100.000 kr., skal sagen fremlægges for og godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan indgå aftale om salg og køb af løsøre, samt indgå aftaler om optagelse af lån på klubbens vegne.

Der kan ikke på klubbens vegne indgås kautionsforpligtelser.

Klubbens midler skal være anbragt på konti i pengeinstitutter, fordelt i portioner, der sikrer, at midlerne ikke tabes ved evt. konkurs i et pengeinstitut.

Alle klubbens indtægter skal indgå via disse konti.

§ 20 Lønnet medhjælp

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til at forestå sekretariatsfunktioner og til at forestå det daglige arbejde ved havnen og dennes faciliteter. Nærmere retningslinjer for dette arbejde fastsættes af bestyrelsen.

§ 21 Personlig hæftelse

Klubben hæfter alene med den til enhver tid værende formue.

Klubbens medlemmer, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser.

§ 22 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås 2/3 flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 23 Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede.

Aalborg Sejlklub kan ikke opløses, så længe 10 medlemmer stemmer mod dens opløsning.

Denne bestemmelse kan ikke forandres eller udelades.

I tilfælde af klubbens opløsning skal formuen efter generalforsamlingens beslutning ved almindelig stemmeflerhed anvendes til idrætsformål inden for Aalborg Kommune.

§ 24 Tildeling af vandpladser

Vandpladser i Aalborg Sejlklubs havneområde tildeles efter følgende retningslinjer:

 • Vandplads tildeles for ét år ad gangen
 • Tildelt vandplads overgår automatisk til det efterfølgende år.
 • Ændringsønsker skal meddeles til administrationen senest ved opkrævning af vandpladslejen. Ved senere ændring kan der opkræves gebyr, som fastsættes af bestyrelsen.
 • Ledige pladser tildeles efter medlemsnummer, hvis der er flere ansøgere om samme ledige plads.

Af hensynet til optimal udnyttelse af vandarealerne med hensyn til dybde, bredde og længde kan

administrationen i samarbejde med medlemmet tildele medlemmet en ny vandplads.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen efter indhentning af synspunkter træffe beslutning om flytning.

Fartøjers total længde inkl. stævnbeslag mm. eller påhængt båd/jolle, må ikke overstige vandpladsens overalt- længde.

Bestyrelsen kan dispensere, så båden inkl. udstyr, stævnbeslag samt påhængt båd/jolle overstiger længden på vandpladsen.

Ved flydebroer må bådens længde og vægt ikke overskride leverandørens godkendelser.

§ 25 Beregning af vandplads-/landpladsleje

Over for medlemmerne opkræves vandpladslejen pr. m2 båd, ved at gange største skroglængde med største skrogbredde. For landplads uden vandplads fastsætter bestyrelsen den årlige afgift. Taksterne pr. m2 båd godkendes årligt af generalforsamlingen via budgettet.

Vandpladslejen/landpladslejen skal gå til betaling af havnens drift.

Kræves der større vandplads på grund af påbygget stævnbeslag mm. eller fastmonteret båd/jolle tillægges dette overalt -længden på båden.

§ 26 Begrænsning af retten til vandplads.

Hvis en båd ejes i selskabsform eller i fællesskab skal alle ejere/brugere være aktivt medlem af Aalborg Sejlklub.

Det skal klart fremgå af ansøgningsskemaet om vandplads, hvem der er medejer/bruger af fartøjet. Vandplads- og landpladslejen opkræves kun hos én af ejerne.

Aalborg Sejlklubs bestyrelse kan når som helst kræve dokumentation for et fartøjs ejerforhold/brugerforhold, ligesom enhver ændring af ejer/brugerforholdene omgående skal meddeles skriftligt til administrationen.

Er ejeren af et fartøj gift/samlevende, betragtes de to ægtefæller/samlevere som én ejer i relation til reglerne i denne paragraf.

Vandplads med erhvervsmæssigt øjemed skal godkendes af bestyrelsen og gælder kun for ét år ad gangen. Fartøjsejeren må kun anvende vandpladsen til det fartøj, der er anmeldt på vandpladsansøgningen.

Ved fartøjsskift skal administrationen underrettes

§ 27 Dispositionsret til vandpladsen

Når et medlem ikke har sit fartøj liggende på sin vandplads, disponerer klubben over pladsen, ligesom gæstepladslejen tilfalder klubben.

Vandpladsen skal af hensyn til gæstende fartøjer være tydeligt afmærket med et rødt optaget-skilt, såfremt man forventer at komme tilbage til pladsen inden 24 timer efter afsejlingen.

Ved fravær udover 24 timer skal vandpladsen være afmærket med et grønt fri-skilt med oplysning om, hvornår vandpladsen igen skal anvendes.

Det fartøj, som er tildelt en vandplads, har altid ret til pladsen frem for et andet fartøj, og vandpladsen kan uanset oplysninger på et fri-skilt forlanges rømmet.

§ 28 Fartøjets navn og tilhørsforhold

Ethvert fartøj/Jolle, der har vand- eller landplads i Marina Fjordparken skal være forsynet med gyldigt plads/årsmærke.

Endvidere skal fartøjer, der er i vandet og rigget, føre Aalborg Sejlklubs stander i overensstemmelse med gældende flagreglement.

Aktive medlemmer uden bådplads kan i forbindelse med længere sejltogter købe og føre Aalborg Sejlklubs stander.

§ 29 Andelsforeninger

Til at etablere, drive og vedligeholde Bådhaller, Jollehuse, Grejhuse og lignende havne- og klubrelaterede anlæg, kan bestyrelsen godkende, at der blandt klubbens medlemmer dannes andelsforeninger under Aalborg Sejlklub.

En andelsforenings vedtægter og senere ændringer heri skal godkendes af Aalborg Sejlklubs bestyrelse.

§ 30 Forsikring

Ethvert fartøj skal være ansvarsforsikret. Ejeren skal ved påkrav kunne dokumentere dette over for bestyrelsen.

Vedtægtsændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 15. marts 2016.