Indkaldelse til ordinær generalforsamling 19. marts ’19

posted in: Forsiden | 0

Kære medlemmer af Aalborg Sejlklub

Vi indkalder hermed til  ordinær generalforsamling tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 19:00.

Det er super vigtigt at du møder op, da det jo er generalforsamlingen, der suverænt beslutter, hvilken kurs vores fælles klub skal følge. Der er mange nye spændende
ting under planlægning for det kommende år. Som jeg fortalte om på den ekstraordinære generalforsamling, har vi nu en afdelingsleder på plads i vores 11 afdelinger, hvilket allerede nu giver bonus i form af visioner, planer, aktiviteter, sponsorater mm. – en organisation som jeg rigtig gerne vil arbejde videre med. Men der er brug for dig, til at være med til at sætte det rigtige hold.

DAGSORDEN:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.

4) Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar
Sendes til formand@aalborg-sejlklub.dk eller afleveres på kontoret

5) Fastsættelse af indskud og kontingent for det indeværende år.

6) Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende år.

7) Valg af formand – (Lige år = ikke på valg)

8) Valg af kasserer – (Ulige år = Torben M. Frandsen på valg

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg:
Thyge Steffensen
Kirsten Ahlgren
Kuno Engler
Gunnar Munk Jørgensen
Steen Frederiksen
Steen Sloth

     Ikke på valg:
Jakob Marquard

10) Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

11) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

12) Eventuelt.

 

Din stemme er vigtig!

På bestyrelsens vegne

Ole Skjaerbaek
Formand