Forretningsorden for bestyrelsen i Aalborg Sejlklub.

Forretningsordenen er bestyrelsens egne spilleregler. Den er et supplement til vedtægterne. Den kan til enhver tid ændres af bestyrelsen.

Konstituering

Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Resten af bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen:
Der vælges næstformand, sekretær, havneinspektør, bygningsinspektør og sejladsleder.
Samtidig indsættes en afdelingsleder for hver afdeling.

Møder

Der afholdes mindst 8 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen kan indkalde personale, afdelinger eller medlemmer til at deltage i drøftelsen af punkter.
Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøde.
Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne.
Referatet udsendes til bestyrelsen senest en uge efter mødet, hvorefter bestyrelsesmedlemmerne har 1 uge til at komme med tilføjelser og forslag til rettelser. Når referatet derefter er godkendt lægges det på Aalborg Sejlklubs hjemmeside.

Indkaldelse

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne.
Hvis formanden er forhindret kan næstformanden indkalde.
Møderne indkaldes med udsendelse af dagsorden mindst 8 dage før afholdelsen.

Ledelse

Formanden leder møderne.
Hvis formanden er forhindret, leder næstformanden møderne.

Afstemninger

Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Personvalg dog med flest stemmer.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Et bestyrelsesmedlem har ikke stemmeret i sager der vedrører vedkommende direkte.
Der kan normalt kun træffes beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.

Regnskab

Foreningen skal have et regnskab. Regnskabet skal adskilt vise resultatet af klubdriften og havnedriften.

Personale

Personale ansættes på kontraktbasis enten:
– Uden tidsbegrænsning med opsigelsesvarsel.
– eller med tidsbegrænsning – f.eks. for et år ad gangen.

Afdelinger

Klubben har en afdeling for hver hovedaktivitet eller interessegruppe.
Hver afdeling har en ansvarlig afdelingsleder, som vælges af bestyrelsen.
Afdelinger og udvalg arbejder efter et fastsat mål og er ansvarlige overfor bestyrelsen.
Der kan nedsættes ad hoc-udvalg til løsning af enkeltopgaver, som opløses igen, når opgaven er løst.