Generalforsamling 21. marts 2024

Generalforsamling 2024

Som varslet d. 6. februar, afholder Aalborg Sejlklub den årlige ordinære generalforsamling

Torsdag d. 21. marts 2024 kl. 19:00

Iflg. vedtægterne skal dagsorden, bestyrelsens beretning, indkomne forslag samt klubbens regnskab for det forgangne år og budget for det indeværende år, lægges ud på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen. Bilagene kan downloades herunder:

Dagsorden >>>
Bestyrelsens beretning >>>
Regnskab 2023 og budget 2024 >>>
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af §4 Optagelse af medlemmer >>>
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af §31 Andelsforeninger >>>
Forslag fra medlem Bent Dyrman Nielsen “Beregning af vandpladsleje” Forslag modtaget d. 13. februar >>>

 

VIGTIGT – Brug to timer på din klub!
Vi ved godt, at du har en travl hverdag, men vi har brug for, at så mange som muligt er med til at tage beslutning om kursen i klubben. Bestyrelsen, afdelingslederne og alle de frivillige hjælpere får ikke betaling for arbejdet i klubben, så brug et par timer på at vise, at det vi laver betyder noget for dig. Vi har lagt et stort arbejde i forberedelserne til årets generalforsamling og vil gøre alt, hvad vi kan for at skabe rammerne for et rigtig godt møde.

Er du godt tilfreds med din klub?
Hvis du er godt tilfreds med klubben og bestyrelsen, så er det vigtigt, at du kommer og bakker os op. Bestyrelsen, afdelingslederne og alle de frivillige holder den kurs, som der sættes på generalforsamlingen. For at vi kan styre den vej, som kommer flest mulige medlemmer til gode, har vi brug for, at være i dialog med flest mulige medlemmer både i hverdagen og i særdeleshed på generalforsamlingen.

Er der noget, du ikke er helt tilfreds med?
Jamen så siger det sig selv, at det er vigtigt at være med. Vi kan kun rette fejl og løse problemer, som vi kender. Der er mange interessegrupper i vores sejlklub, og vi forsøger at dele sol og vind lige mellem disse grupper. Hvis det du interesserer dig mest for i klubben skal have prioritet, er det vigtigt at være med i snakken og beslutningerne.

Dagsorden 
1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2023
4) Fastsættelse af indskud og kontingent for det indeværende år
5) Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2024
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand (på valg i lige år)
8) Valg af kasserer (på valg i ulige år)
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12) Eventuelt

Denne indkaldelse er udsendt til alle medlemmer på mail, offentliggjort på klubbens hjemmeside samt ophængt på klubbens og havnekontorets opslagstavle.

Indkaldelse, dagsorden, regnskab, budget og indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer!

På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen

AALBORG SEJLKLUB

Ole Skjaerbaek
Formand