Indkaldelse med bilag til generalforsamling 2023

 

Kære alle medlemmer i Aalborg Sejlklub

 

Du indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling i
Aalborg Sejlklub tirsdag d. 21. marts kl. 19:00

Din stemme er vigtig!
Et stort fremmøde fra alle interessegrupper på klubbens generalforsamlingen sikrer at mange er med til at bestemme, hvilken kurs klubben skal styre efter. Vi sætter stor pris på den direkte kommunikation med jer medlemmer, hvad enten det er spørgsmål, ros eller ris. Vi har lagt et stort arbejde i forberedelserne til årets generalforsamling og vil gøre alt, hvad vi kan for at skabe rammerne for et rigtig godt møde.

Hvis du er godt tilfreds med klubbens ledelse, havn, klub og faciliteter, så er det på dette møde du kan vise bestyrelsen din opbakning, ligesom du på dette møde har mulighed for at drøfte ting, der efter din mening kan forbedres. Jo flere medlemmer der deltager fra forskellige interessegrupper, jo bedre beslutninger kan vi træffe.

 

Dagsorden
1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2022
4) Fastsættelse af indskud og kontingent for det indeværende år
5) Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand (lige år)
8) Valg af kasserer (ulige år)
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12) Eventuelt

 

Bilag kan downloades her:

Der er udsendt indkaldelse til alle medlemmer d. 7. marts og ophængt plakater på klubbens og havnekontorets opslagstavle d. 3. februar.
Hvis du ikke har mulighed for at åbne de filer, som vi har vedhæftet denne mail, kan du henvende dig på havnekontoret og få udskrevet en kopi i papir.

Vi glæder os til at se jer.

 

På bestyrelsens vegne

med venlig hilsen

Ole Skjaerbaek
Formand