Nyt kransystem i Aalborg Sejlklub

Dette er et levende dokument, som opdateres i takt med projektet
Siden er opdateret senest 2023-05-12

Download præsentation fra medlemsmødet d. 27. juni-2023

Bestyrelsen har, med formand Ole Skjaerbaek som projektleder, gennem de sidste 2 år afsøgt en række muligheder for nyt kransystem, til erstatning for vores efterhånden 37 år gamle travelift.

Vi er nået frem til at der er 3 forskellige systemer og 2 placeringer, som kan være aktuelle.

Systemer:

 • Travelift
 • Yachtkran
 • Kranbane
Placeringer:

 • Østlig, mellem bro 6 og 7, der hvor traveliften kører i dag
 • Vestlig, mellem bro 1 og 2, på pladsen ved slæbestedet

Den planlagte beslutningsproces
Vi har, på 3 møder gennem de sidste 2 år, præsenteret systemer og placeringer og givet medlemmerne statusopdateringer på, hvor vi var kommet til.

Bestyrelsen mener, at alle muligheder er afsøgt og at det er tid at blive mere konkrete vedr. at få lavet et grundigt beslutningsgrundlag.

For at sikre at projektet bliver tænkt bedst muligt igennem, og at medlemmerne samtidigt inddrages i beslutningsprocessen, har bestyrelsen besluttet at 1) afholde møder med en gruppe medlemmer og eksterne med relevante faglige kompetencer og 2) afholde et medlemsmøde.

 

Faggruppens arbejdsopgave:
Hjælp bestyrelsen med fremstilling af et fagligt funderet grundlag, hvor fordele, ulemper og konsekvenser for de 3 systemer og 2 placeringer bedømmes, som kan indgå som element i bestyrelsens beslutning.

 

Medlemsmødets dagsorden:
Hvordan ser fremtidens havnedrift ud i AS? Debat om fordele, ulemper og konsekvenser for de 3 systemer og 2 placeringer.

 

Bestyrelsens arbejdsopgave
Baseret på projektlederens og bestyrelsens egne undersøgelser, faggruppens faglige evaluering og medlemmernes input og holdninger, træffer bestyrelsen en beslutning, som præsenteres for medlemmerne.

 

Bestyrelsen har afholdt møde med en udvalgt faggruppe, hvoraf de fleste er medlemmer, alle med relevante kvalifikationer inden for ingeniørfaget, arkitektur, vandmiljø, kranteknik, kranbyggeri, økonomi og fundraising.

 

Faggruppen er:

 • Frederik Agesen Dahl, maskiningeniør med speciale i stålkonstruktioner og løfteudstyr
 • John Sloth, ingeniør
 • Hans Maigaard, arkitekt
 • Olav Knudsen, maskiningeniør og fundraiser
 • Frederik Schmidt, bygningsingeniør med speciale i vand og miljø
 • Lars Sandberg Henriksen, servicechef for kranafdeling
 • Kent Krogh Kristensen, teknisk chef i byggebranchen (afbud)
 • Søren Kjeldsen, specialist i stålkonstruktioner
 • Søren Bak Rasmussen, maskinmester
 • Morten Kjer, indehaver DK Kraner
 • Peter Simonsen, administrator ANF
 • Jeppe Fink, fundraising
 • Paw Nordstrøm Larsen, Havnefoged (sygemeldt)
 • Aalborg Sejlklubs bestyrelse (Ole, Jesper, Aage, Jakob, Troels, Kirsten, Mette)

Der var afbud fra Kent Krogh Kristensen og Paw Nordstrøm Larsen

 

På mødet, blev der fokuseret på, hvilke områder og parametre der skal undersøges og beskrives. Deltagerne blev bedt om, inden næste møde at komme med tilbagemeldinger indenfor deres kompetenceområde.

Herunder ses en sammenskrivning af de punkter projektleder, bestyrelsen og faggruppen, er kommet frem til der skal undersøges og tages højde for i beslutningsgrundlaget:

 

Systemmæssige parametre der skal vurderes:

 • Hvor tunge sejlbåde skal kunne løftes?
 • Hvor tunge motorbåde skal kunne løftes?
 • Hvor lange og hvor brede både skal kunne løftes?
 • Hvilken dybgang skal kunne håndteres?
 • Hvad er den maksimale størrelse på fx de mindste 95% af vores både?
 • Skal vi kunne rette både, der er væltet eller skredet i stativet på land?
 • Systemet skal primært betjene mobile klubstativer, som vi kender dem
 • Hvor mange både skal håndteres årligt?
 • Hvor mange både skal op med mast på?
 • Skal der være medlemsbetjeningsmulighed eller ej?

 

Systemerne 

 • Funktionaliteten
 • Betjening
 • Systemets hoveddimensioner, fx højde, bredde, dybde, søjlediameter HEB-bjælker, max kroghøjde mv.
 • Drivmiddel – diesel / el / hydraulik

 

Vedligeholdelse

 • Beskriv kompleksiteten. Sliddele fx dæk, motorer, hydraulik, lejer mv.
 • Forventet driftsøkonomi. Service, vedligeholdelse mv.
 • Hvad er den forventede systemlevetid? Er der svage delelementer med fx tæring, råd osv.?

 

Følgearbejder til systemerne – Fundamenter, broer, belysning, belægning m.v.

 • I forbindelse med valg af travelift skal der etableres nye broer, vejbelægning mv.
 • Ved valg af yachtkran eller kranbane skal der støbes fundament/piloteres og etableres gangbro

 

Sikkerhed

 • Generelle sikkerhedsudfordringer ved de 3 systemer og 2 placeringer
 • Sikkerhed for operatør og hjælpere
 • Sikkerhed for forbipasserende
 • Signaler ved drift: Blink, alarm, bom, vejafmærkning mv.

 

Logistik

 • Hvor mange løft i timen kan håndteres af en og af to personer? (Lift+truck)
 • Beskriv besejlingsforholdende og nødvendige manøvrer.
 • Beskriv manøvrer på land (antal sving, distancer)
 • Hvordan vendes bådene i forhold til videre transport på land?
 • Hvordan er arbejdsgangen, herunder hvordan er man i kø til hhv. søsætning og optagning?
 • Beskriv arbejdsgange for operatør af hhv. kran, truck, afrensning mv.

 

Miljø

 • Giver det mening at fokusere på el, frem for fx biodiesel?
 • Er der støj (herunder akustiske advarselslyde)?

 

Miljøzone til afrensning af undervandsskrog

 • Kan vi inden for 30 år forvente et kommunalt krav om spuleplads
 • Hvordan er mulighederne for at opsamle spildevand fra vaskeplads?
 • Hvor er den bedste placering i forhold til stop på vejen fra kran til standplads?
 • Hvor mange både kan være i flow fra kran til spulestation til standplads.

 

Æstetik

 • Løftesystemets visuelle udtryk
 • Hvad er systemets højde
 • Hvordan påvirker systemet området og dets funktioner visuelt?

 

Havnedrift vs. rekreative aktiviteter

 • Hvilke muligheder giver systemet i forhold til fastholdelse og udvikling af klubliv?
 • Kan ”udvikling af klublivet” bruges i forbindelse med fundraising?

 

Medlemsbetjening af havnens løftesystemer

 • Medlemsbetjening af øvrige kraner – Master / småbåde / kapsejladsbåde / trailerbåde
 • Placering af medlemmers eget arbejde med bådene.
 • Adskillelse af havnens tunge arbejde udført af professionelle medarbejdere – og klubmedlemmers arbejde med master, joller og mindre både.

 

Slæbested

 • Funktion ved vestlig placering
 • Slæbestedet adskilles fra kranområdet.

 

Myndighedsbehandling

 • Kræves byggetilladelse eller anden myndighedsgodkendelse?
 • Er der udfordringer i lokalplanen?
 • Kan fx naboer få indflydelse på systemvalget?

 

Økonomi

 • På kort og på langt sigt.
 • Projekterings- og anlægsarbejde – kranens pris – service og vedligehold over 30 år.
 • Hvad er behov for investeringer i broer, kajanlæg og fundering?

 

Fundraising

 • Hvilke elementer i projektet vil være egnet til fundraising?
 • Beskriv forbedringer i mulighederne for klubliv, klubrelaterede aktiviteter, sejlerskole, ungdomsarbejdet, fokusering på miljø og bæredygtighed, så det kan benyttes til ansøgninger hos fonde og sponsorer.